กิจกรรมอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

ฝ่ายโรงงาน บริษัทสกายลักค์ ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธี.
 
Visitors: 336,362